Preambule

Deze voorwaarden regelen de commerciële relatie tussen, enerzijds, 

Het bedrijf BonsaiMons, waarvan de hoofdzetel gevestigd is Rue du chemin de fer, 39, 7033 Cuesmes in België, en ingeschreven in het register van natuurlijke personen onder het ondernemingsnummer BE0778217439, en ten tweede, elke niet-commerciële particulier die een aankoop doet op de site www.bonsaimons.be. Deze persoon wordt hierna "de Klant" genoemd. 

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn online beschikbaar op www.bonsaimons.be, hierna "de Site" of "de Verkoper" genoemd. BonsaiMons, behoudt zich het recht voor om deze te wijzigen. Bijgevolg zijn de toepasselijke voorwaarden die welke golden op de datum van de bestelling. 

1. Toepassingsgebied

Door eenvoudigweg zijn bestelling op de Site te valideren, erkent de Klant kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze zonder voorbehoud te hebben aanvaard, en ziet hij af van het zich beroepen op zijn eigen voorwaarden. Afwijking van deze voorwaarden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging van BonsaiMons. 

2. Informatie en aanbevelingen

Elke bestelling van een op de Site aangeboden Product veronderstelt de voorafgaande raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van de Bijzondere Voorwaarden door de Koper, zonder dat deze aanvaarding afhankelijk wordt gesteld van een handgeschreven handtekening van de Koper.

Dat wil zeggen wanneer de Koper het vakje aankruist vóór de woorden "Ik heb de Bijzondere Verkoopvoorwaarden gelezen en ga ermee akkoord. Ik bevestig mijn aankoop definitief" vormt een elektronische handtekening die tussen de Partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening en geldt als bewijs van de volledigheid van de bestelling en van de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen ter uitvoering van voornoemde bestelling. Deze elektronische handtekening drukt dus enerzijds de instemming van de Koper met het aanbod van de Verkoper uit, en anderzijds zijn aanvaarding van deze bijzondere verkoopvoorwaarden.

 

De Koper die een Product op de Site wenst te kopen, verklaart dat hij/zij volledig rechtsbekwaam is.

 

2.1 Identificatie van de koper

De aankoop van Producten op de Site is voorbehouden aan Kopers die zich tijdens de aankoopprocedure op geldige wijze hebben geïdentificeerd. Dit laatste houdt de verplichting in voor de koper om zijn volledige en juiste gegevens te verstrekken.

 

2.2. Beschrijving en beschikbaarheid van de producten

De te koop aangeboden Producten zijn deze die voorkomen op de Site, op de dag en het precieze tijdstip waarop de Koper de Site raadpleegt, en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. 

De Verkoper doet alle redelijke inspanningen om de beschikbaarheid van de Producten in real time weer te geven op de

De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de beschikbaarheid van Producten op de Website in real time weer te geven, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een Product niet langer beschikbaar is om een door de Koper geplaatste Bestelling uit te voeren. In het geval dat een van de bestelde Producten niet beschikbaar is, zal de Koper hiervan op de hoogte worden gebracht en de keuze hebben om zijn Bestelling te wijzigen of te annuleren, in welk geval hij de prijs van zijn Bestelling zal terugbetaald krijgen indien hij deze reeds betaald heeft.

De foto's, teksten, gewichten, maten en alle andere elementen ter illustratie van de producten maken geen deel uit van het contractuele gebied. Indien deze foto's en/of teksten onjuist zijn, kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld. De Verkoper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om eventuele fouten of weglatingen zo snel mogelijk te corrigeren nadat hij ervan op de hoogte is gebracht.

3. Aankoopprijs en leveringskosten

 

De prijs van elk Product wordt op de Site weergegeven in euro, inclusief BTW. Het omvat niet de leveringskosten, noch de aftrek van enige korting of tegoedbon die aan de Koper zou zijn toegekend.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Hij verbindt zich er evenwel toe de bestelde Producten te factureren op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik van de registratie van de bestellingen. De producten blijven eigendom van de Verkoper tot de prijs door de Verkoper is betaald. De prijs moet in zijn geheel en in één keer worden betaald.

 

De Kopers verbinden zich ertoe, op het ogenblik van de Bestelling, naast de Aankoopprijs van de bestelde Producten te betalen

bestelde producten, de leveringskosten (hierna de "Kosten"). Deze Kosten variëren naargelang het type bestelde Producten en de gekozen leveringsplaats; zij zijn inclusief BTW. De Koper kan het bedrag van deze Kosten raadplegen op de Site door te klikken op "levering" of op het "Winkelmandje", waar een berekening van het totaalbedrag dat overeenstemt met de Aankoopprijs van de Producten en de Kosten wordt weergegeven.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om het bedrag van deze kosten op elk moment te wijzigen. De Kosten worden evenwel gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de validatie van de Bestelling.

Bestel.

De Kosten blijven verschuldigd en worden niet terugbetaald indien de Koper de gehele Bestelling of een gedeelte ervan terugzendt in het kader van zijn herroepingsrecht, overeenkomstig artikel 2 van deze Bijzondere Voorwaarden.

Elke bestelling wordt pas als geldig beschouwd na aanvaarding van de betaling door het voor de betaling gekozen systeem (Visa, Mastercard, CB, PayPal, Overschrijving). De door het betalingssysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle financiële transacties.

Elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel valt niet onder de verantwoordelijkheid van Bonsaimons, die gerechtelijke stappen zal ondernemen tegen de frauduleuze gebruiker. 

4. Geografische reikwijdte van het aanbod voor verkoop op afstand

BonsaiMons verkoopt vanuit België en de volgende EU landen (Frankrijk, Luxemburg, Italië, Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Denemarken, Oostenrijk, Polen, Finland, Zweden, Kroatië, Hongarije, Slowakije, 

Slovenië, Tsjechische Republiek, Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Griekenland, Ierland).

 

Levering naar andere landen in Europa is altijd mogelijk. Indien een aanvraag per e-mail wordt ontvangen, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging en de gevolgen van de goederen.

5. Wijze van bestelling en uitvoering van de opdracht

De bestelling wordt uitsluitend online en uitsluitend via de website www.bonsaimons.be uitgevoerd. De Klant verbindt zich ertoe de juistheid van zijn persoonlijke gegevens en van de tijdens de bestelling verstrekte informatie te waarborgen. Door op de bestelling te klikken, gaat de Klant een onherroepelijke verbintenis aan. 

 

 

De Verkoper zal elke Bestelling bevestigen door een e-mail te sturen naar de Koper van de Bestelling, naar het adres dat de Koper heeft aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling. Deze Bestelbevestiging vermeldt met name de datum van de bestelling, het bestelde Product, de Aankoopprijs, vermeerderd met de Kosten, en het leveringsadres en de wijze van levering. De door de Verkoper geregistreerde gegevens, alsmede de Orderbevestiging, vormen het bewijs van de contractuele relatie tussen de Partijen.

Elke bestelling wordt beheerst door deze voorwaarden en wordt pas een contract vanaf de verzending, per e-mail, van de bevestiging van de validatie van de bestelling door BonsaiMons, en dit, na aanvaarding van de betaling. 

 

De Verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling of elke levering te weigeren of te annuleren in geval van betwisting met de Koper, gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige bestelling of weigering van betalingsmachtiging van bankinstellingen. In dit geval kon de verantwoordelijkheid van de Verkoper in geen geval worden aangesproken.

7. Overdracht van eigendom

De eigendomsoverdracht van het bestelde product vindt plaats zodra het contract daadwerkelijk tot stand is gekomen, d.w.z. zodra de bevestiging van de bestelling is verzonden, na aanvaarding van de betaling. 

8. Levering

De Verkoper zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de op de Site ingevulde bestellingen binnen 6 werkdagen worden voorbereid en verzonden, met een maximale termijn van 30 dagen vanaf de dag na ontvangst van de bevestiging van de validatie van de bestelling verzonden door BonsaiMons. De Klant kan in geen geval schadevergoeding eisen voor laattijdige levering, noch aan BonsaiMons, noch aan de vervoerder. 

 

Er wordt maximale zorg besteed aan de bescherming van de goederen en breekbare voorwerpen tijdens het vervoer.  Onze techniek is beproefd: de dozen zijn oversized, de potten (gefilmd en beschermd door bubbeltjesplastic) zijn vastgemaakt aan de bodem van het pakket. Zo kan de boom in zijn doos blijven. De boom wordt ook goed bewaterd vóór het vervoer en in krantenpapier gewikkeld om de vochtigheid te bewaren.

De levering wordt geacht te zijn geschied zodra het product door de vervoerder is overhandigd op het bij de bestelling aangegeven adres. De Klant is verplicht de goede staat van de geleverde inhoud te controleren. In geval van ontbrekende en/of beschadigde producten dient de Klant de vervoerder onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat de door de vervoerder vastgestelde ad hoc procedure in gang kan worden gezet. 

In geval van zichtbare gebreken of indien het product niet overeenstemt met het bestelde product, is de Klant verplicht BonsaiMons hiervan binnen de 8 werkdagen op de hoogte te brengen,

- hetzij per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te worden toegezonden aan :

BonsaiMons

Rue du chemin de fer 39,

7033 Cuesmes

- of per e-mail naar: info@bonsaimons.be.

In geval van herhaalde afwezigheid van de Klant, waardoor levering op het in de bestelling aangegeven adres onmogelijk is, en na het maximum aantal passages voorzien in de algemene voorwaarden van de vervoerder, wordt de bestelling teruggestuurd naar BonsaiMons. 

De Klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht. De kosten van het opnieuw verzenden zullen volledig aan de Klant in rekening worden gebracht. 

2. Herroepingsrecht en teruggavevoorwaarden

 

Indien een van de op de Site aangekochte producten niet geschikt is voor de Klant, beschikt deze laatste over een termijn van veertien (14) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de levering, om af te zien van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, overeenkomstig de Europese en nationale wetsbepalingen die van toepassing zijn op deze Bijzondere Voorwaarden.

Binnen deze termijn moet de Klant de Verkoper op de hoogte brengen van zijn voornemen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar het op de Site vermelde contactadres.

De terugzending aan de Verkoper geschiedt naar het adres van de Verkoper, behoudens andersluidende instructie van de Koper, en met elk transportmiddel gekozen door de Koper, die het bewijs van verzending dient te leveren. De kosten in verband met de retourzending zijn voor rekening van de Koper.

In het geval dat de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, overeenkomstig de voorwaarden overeengekomen in de vorige paragraaf, verbindt de Verkoper zich ertoe de Aankoopprijs aan de Koper terug te betalen, indien deze reeds betaald werd, ten laatste binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van het retourpakket door de Verkoper. De leveringskosten blijven echter verschuldigd, zelfs in geval van volledige terugzending van het pakket.

 

De Koper kan geen gebruik maken van dit herroepingsrecht indien de geleverde Producten klaarblijkelijk beschadigd zijn of onderdelen bevatten die ontbreken.

 

De Producten moeten goed beschermd worden teruggestuurd, in hun originele verpakking, in perfecte staat voor wederverkoop (niet beschadigd of bevuild door de Klant), vergezeld van alle accessoires, instructies en documentatie naar het hierboven vermelde adres, samen met de originele verkoopsfactuur, waarvan de Koper een kopie zal bewaren. Anders kunnen ze niet worden teruggenomen. Pakketten waarvoor geen enkel element ter identificatie van de afzender is bijgevoegd (retournummer, ordernummer, naam, voornaam, adres) kunnen niet worden teruggenomen. Teruggezonden artikelen die niet als retourzending worden aanvaard, worden op het adres van de Verkoper ter beschikking gehouden van de Koper, die verplicht is ze terug te nemen en te betalen. In geval van abnormale of onrechtmatige retourzendingen behoudt de Onderneming zich het recht voor om een volgende bestelling te weigeren.

 

 

10. Klantenservice - Klachten

Elk verzoek om informatie of klacht moet worden gericht aan de BonsaiMons Klantenservice:

- e-mail gericht aan info@bonsaimons.be of via de rubriek "Contact opnemen" die beschikbaar is op de homepage van de Site.

- mail naar : 

BonsaiMons

Rue du chemin de fer 39,

7033 Cuesmes

11. Privacy en gegevensbescherming

BonsaiMons respecteert de geldende Belgische wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens die aan BonsaiMons worden verstrekt ten behoeve van het plaatsen van een bestelling worden niet aan derden verstrekt, tenzij de Klant hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 

De Klant heeft het volste recht te verzoeken om correctie, wijziging of verwijdering van de door BonsaiMons verzamelde persoonsgegevensLaartoe dient de Klant contact op te nemen met de klantenservice van BonsaiMons, zoals gespecificeerd in artikel 10. 

12. Intellectueel eigendom

Alle teksten, illustraties en grafieken, gereproduceerd op de Site, evenals hun lay-out, zijn voorbehouden onder het intellectuele eigendom, en mogen niet worden gereproduceerd voor enig ander gebruik, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door BonsaiMons 

13. Algemeen

De nietigheid of de niet-toepasselijkheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of de toepasselijkheid van de andere bepalingen. Zo nodig verbinden de partijen zich ertoe het ongeldige of niet-afdwingbare beding te vervangen door het geldige beding dat in economische termen het dichtst bij het beding in kwestie staat. 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

In geval van betwisting en bij gebrek aan een minnelijke schikking, is enkel het Belgisch recht van toepassing. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd, ongeacht de plaats van levering en/of de woonplaats van de Klant.

Vertaald uit de oorspronkelijke tekst in het Frans. er kunnen vertaalfouten zijn opgetreden